Pesto Shrimp or Chicken $11

slow-roasted tomato, mozzarella